Detské práva sú ako slnečné lúče Print E-mail

ImageProjekt je určený deťom a zameriava na spoznávanie  detských práv formou zážitkového učenia, ktoré najviac funguje, keď sme ešte deti. Deti objavujú informácie všetkými zmyslami, ktoré sú pre nich takto zrozumiteľné a splnia svoj účel. Aktivity projektu sú plánované v kontexte súvisiacich dokumentov, najmä Dohovoru o právach dieťaťa a dátumu 20.november. Deti sú do činností zapojené aktívne, formou samostatnej práce, súťaže, tvorivých a prezentačných aktivít. Slnečné lúče sú symbolickým prvkom projektu.

Image

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv  a slobôd . Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný ANNOGALLERY“


1. Aktivita) Súťaž  „Výlet do krajiny detských práv“


Výzva na zapojenie sa do súťaže

Prihláška do súťaže  Pracovný list - var.1  Pracovný list - var.2      

Vyhodnotenie a výsledky súťaže


Prostredníctvom zverejnenej výzvy a e-mailu boli oslovené kolektívy detí vo veku 7 - 15 rokov celkom v 295-tich rôznych zariadeniach a centrách pre deti v regióne Spiša, okresy Poprad, Kežmarok, Levoča, Stará Ľubovňa a Spišská Nová Ves. Do súťaže sa zaslaním prihlášky a súťažných podkladov zapojili základné školy, špeciálne základné školy, základné umelecké školy a centrá voľného času.Deti pomocou priloženého pracovného listu spoznávali a definovali detské práva vysnívané aj reálne a následne ich roztriedili podľa dôležitosti. Výstupom bol obrázok (maľba alebo kresba) so znázorneným detským právom a jeho textovým názvom. Tieto obrázky s min. 10-timi rôznymi detskými právami deti naukladali do jedného spoločného obrazu, takto spoločne odfotili a zaslali do súťaže formou e-mailu.

Komisia posúdila doručené súťažné materiály po stránke výtvarnej a obsahovej a vybrala celkovo 3 kolektívy detí, ktoré následne svoje práce zaslané do súťaže zhmotnili formou keramického diela na tvorivo-edukačných stretnutiach, keramických tvorivých dielňach.

Výhercovia súťaže:
1. Kolektív 2.A, ZŠ s MŠ Švábovce (Mgr. Lucia Čižmárová)
2. Kolektív 4.A, ZŠ Levočská, Spišská Nová Ves (Mgr. Eva Múdra)

3. Kolektív 9.tr., ZŠ Štrba (Mária Garajová)

2. Aktivita) Súťaž  "Tvarovanie detských práv" alebo ako zapojiť ďalšie zmysly

3 kolektívy (spolu 60 detí) pracovali nezávisle na sebe s výtvarníkom – keramikárom na  výslednom diele - keramickom slnku, ktorého lúče symbolizovali detské práva. Každý kolektív detí sa stretol s lektorom 3x – na 3 tvorivých dielňach. Prvýkrát deti pripravovali celkový koncept slnka. Druhýkrát sa pracovalo s hlinenou masou, tvarovalo a modelovalo. Takto spracovaná hlina putovala do pece na prvý výpal. Po prvom výpale sa uskutočnila tretia tvorivá dielňa, kde sa keramika glazovala a opäť poputovala do pece na druhý výpal. Tvorivé dielne boli motivačne podporené tým, že okrem spoločného diela si deti vyrobili hrnčeky tiež s motívmi detských práv. Počas tvorivých stretnutí prebiehali aj neformálne diskusie o detských právach v kontexte dokumentu Dohovor o právach dieťaťa.

1.tvorivé stretnutie

 

2.tvorivé stretnutie

 

3.tvorivé stretnutie


3. Aktivita) Súťaž  Výstava "Detské práva sú ako slenečné lúče"Keramické slnká boli poskladané do reliéfnych obrazov, podlepené drevenou platňou a vybavené závesným systémom. Boli odprezentované formou záverečnej výstavy s vernisážou na profesionálnej pôde v galérii. Na výstavu boli vyhotovené pozvánky, plagáty a bol spracovaný záverečný bulletin. Na výstavu boli pozvaní účastníci projektu, hostia, širšia verejnosť a médiá. Po výstave bol distribuovaný záverečný katalóg účastníkom projektu a širšej cieľovej skupine. Začiatok výstavy bol symbolicky naplánovaný na dátum „narodenia detských práv“ 20.november. Výstava trvala 1 mesiac, potom boli keramické reliéfy premiestnené na jednotlivé školy, kde budú trvalo nainštalované.